Logo OKH

Pořadatelé festivalu

 

Pořadatelem festivalu je Klub rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze. Klub byl založen v roce 1990 a ve své činností navazuje na nejlepší tradice spolkového života v Kutné Hoře. Jako občanské sdružení rodáků a přátel Kutné Hory žijících v Kutné Hoře i mimo ni si Klub si vytyčuje následující poslání:

1. pečovat o zachování kulturního a myšlenkového dědictví vztahujícího se k městu Kutné Hoře;
2. připomínat a zprostředkovat toto dědictví občanům Kutné Hory a široké veřejnosti mimo Kutnou Horu, tím
3. posilovat vědomí historické kontinuity a odpovědnosti k městu a k odkazu minulých generací;
4. umožnit vzájemné poznání a tříbení názorů, přispívat k všeobecné osvětě a k obohacení společenského života města, spolupracovat přitom s orgány státní správy a samosprávy, zejména pak s orgány města a jeho institucemi, s kulturními, osvětovými a vzdělávacími institucemi a s jinými občanskými a zájmovými sdruženími;
5. propagovat město Kutnou Horu a přispívat k posilování jejího renomé a prestiže.
 

Festivalový výbor

MUDr. Jiří Plaček - předseda

Hana Kofránková
Ing. Vlastislav Navrátil
Hana Ornestová
Ing. Jan Pospíšil
Jaromír Procházka
Dagmar Růžičková
Alfred Strejček
Jan Těsnohlídek
Monika Trdličková
Mgr. Marie Valtrová